چالش عجیبترین توانایی ورزشی

چالش عجیبترین توانایی ورزشی

این چالش برای اولین بار توسط OSport.ir در فضای صفحه اینستاگرام OSport.ir برگزار شد. در این چالش ورزشکاران در ورزشهای مخنلف از قابلیت های خاص ورزشی خود کلیپ های 15 ثانیه ای ساخته و برای OSport.ir ارسال کردند.
در این چالش 63  شرکت کننده در یک رقابت هیجان انگیز به رقابت پرداختند و شرکت کننده ای که بیشترین لایک را به خود اختصاص داد برنده این چالش شد.