سامانه آنلاین ورزش در قسمت مربیان و باشگاه ها اقدام به معرفی باشگاه های تهران و سراسر ایران نموده است. در این قسمت زیر ساخت لازم برای مربیان و باشگاه های ایران فراهم شده است تا بتوانند امکانات باشگاه خود و یا رزومه خود به عنوان یک مربی ثبت نمایند و حتی موقعیت باشگاه ه خود را روی نقشه گوگل ثبت نمایند و از این طریق اولین گام تبلیغات آنلاین خود را بردارند.
log(37) | debug(0) | profiler(7) | db(13) | system(13) | all
log
08:27:48.2812
[info]
Service "Log" is loaded
08:27:48.3032
[info]
Service "Security" is loaded
08:27:48.3047
[info]
Resource "security" is booted
08:27:48.3052
[info]
Service "Database" is loaded
08:27:48.3122
[info]
Resource "database" is booted
08:27:48.3129
[info]
Service "Registry" is loaded
08:27:48.3145
[info]
Service "Cache" is loaded
11:57:48.3269
[info]
Resource "config" is booted
11:57:48.3327
[info]
Service "Module" is loaded
11:57:48.3402
[info]
Resource "router" is booted
11:57:48.3419
[info]
Service "I18n" is loaded
11:57:48.3462
[info]
Resource "i18n" is booted
11:57:48.3468
[info]
Resource "module" is booted
11:57:48.3475
[info]
Resource "modules" is booted
11:57:48.3483
[info]
Service "Session" is loaded
11:57:48.3718
[info]
Resource "session" is booted
11:57:48.3725
[info]
Service "Authentication" is loaded
11:57:48.375
[info]
Service "User" is loaded
11:57:48.3768
[info]
Service "Api" is loaded
11:57:48.381
[info]
Resource "authentication" is booted
11:57:48.3815
[info]
Resource "permission" is booted
11:57:48.3824
[info]
Resource "render_cache" is booted
11:57:48.4022
[info]
Service "Asset" is loaded
11:57:48.4025
[info]
Service "Theme" is loaded
11:57:48.4055
[info]
Translation "module/guide:default.fa" is loaded.
11:57:48.4097
[info]
Service "Permission" is loaded
11:57:48.4115
[info]
Service "RenderCache" is loaded
11:57:48.4182
[info]
Service "Markup" is loaded
11:57:48.4319
[info]
Service "Url" is loaded
11:57:48.4947
[info]
Translation "theme/osportv3:default.fa" is loaded.
11:57:48.5101
[info]
Translation "module/system:block.fa" is loaded.
11:57:48.5117
[info]
Service "View" is loaded
11:57:48.5388
[info]
Translation "module/shop:block.fa" is loaded.
11:57:48.5416
[info]
Translation "module/shop:block.fa" is loaded.
11:57:48.5436
[info]
Translation "module/search:block.fa" is loaded.
11:57:48.5483
[info]
Service "Comment" is loaded
11:57:48.557
[info]
Route: front:guide-index-index.
debug
profiler
11:57:48.281
PI - time: 0.2779; realmem: 6291456; emalloc: 10104280
11:57:48.4118
ACTIION - time: 0.0756; realmem: 0; emalloc: 515392
11:57:48.505
BLOCKS - time: 0.0007; realmem: 0; emalloc: 22384
11:57:48.5097
BLOCK: نوار ابزار کاربر - time: 0.0025; realmem: 0; emalloc: 73096
11:57:48.5152
menu - time: 0.0224; realmem: 0; emalloc: 112872
11:57:48.5416
BLOCK: سبد خرید - time: 0.0001; realmem: 0; emalloc: 392
11:57:48.5432
BLOCK: جستجو - time: 0.0009; realmem: 0; emalloc: 9192
db
11:57:48.3706
[0.0006]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] nb6gpg811e4pngdv1vqetm45t5;
11:57:48.4103
[0.0002]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `resource` = :where1 AND `section` = :where2 AND `role` IN (:where3) LIMIT :limit
params: [where1] module-admin;[where2] front;[where3] guest;[limit] 1;
11:57:48.4108
[0.0001]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `section` = :where1 AND `module` = :where2 AND `resource` = :where3 AND `role` IN (:where4) LIMIT :limit
params: [where1] front;[where2] guide;[where3] module-access;[where4] guest;[limit] 1;
11:57:48.4151
[0.0003]
query: SELECT `guide_location`.`id` AS `id`, `guide_location`.`level` AS `level`, `guide_location`.`parent` AS `parent`, `guide_location`.`title` AS `title`, `guide_location`.`title_long` AS `title_long`, `guide_location`.`slug` AS `slug`, `guide_location`.`image` AS `image`, `guide_location`.`image_wide` AS `image_wide`, `guide_location`.`path` AS `path`, `guide_location`.`main_image` AS `main_image`, `guide_location`.`additional_images` AS `additional_images`, `guide_location`.`text_summary` AS `text_summary`, `guide_location`.`text_description` AS `text_description`, `guide_location`.`seo_title` AS `seo_title`, `guide_location`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `guide_location`.`seo_description` AS `seo_description`, `guide_location`.`status` AS `status`, `guide_location`.`time_create` AS `time_create`, `guide_location`.`time_update` AS `time_update`, `guide_location`.`map_longitude` AS `map_longitude`, `guide_location`.`map_latitude` AS `map_latitude`, `guide_location`.`map_zoom` AS `map_zoom`, `guide_location`.`population` AS `population`, `guide_location`.`surface` AS `surface`, `guide_location`.`altitude` AS `altitude`, `guide_location`.`zipcode` AS `zipcode`, `guide_location`.`website_city` AS `website_city`, `guide_location`.`website_tourist` AS `website_tourist`, `guide_location`.`display_information` AS `display_information`, `guide_location`.`attach` AS `attach`, `guide_location`.`map_type` AS `map_type`, `guide_location`.`setting` AS `setting` FROM `guide_location` WHERE `level` IN (:where1, :where2) AND `status` = :where3 ORDER BY `title` ASC, `id` ASC
params: [where1] 1;[where2] 2;[where3] 1;
11:57:48.4172
[0.0002]
query: SELECT `guide_category`.`id` AS `id`, `guide_category`.`parent` AS `parent`, `guide_category`.`title` AS `title`, `guide_category`.`title_long` AS `title_long`, `guide_category`.`slug` AS `slug`, `guide_category`.`image` AS `image`, `guide_category`.`image_wide` AS `image_wide`, `guide_category`.`path` AS `path`, `guide_category`.`main_image` AS `main_image`, `guide_category`.`text_summary` AS `text_summary`, `guide_category`.`text_description` AS `text_description`, `guide_category`.`seo_title` AS `seo_title`, `guide_category`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `guide_category`.`seo_description` AS `seo_description`, `guide_category`.`time_create` AS `time_create`, `guide_category`.`time_update` AS `time_update`, `guide_category`.`setting` AS `setting`, `guide_category`.`status` AS `status`, `guide_category`.`display_order` AS `display_order`, `guide_category`.`display_subcategory` AS `display_subcategory` FROM `guide_category` WHERE `status` = :where1 ORDER BY `display_order` ASC, `id` ASC
params: [where1] 1;
11:57:48.4825
[0.0004]
query: SELECT `guide_special`.* FROM `guide_special` WHERE `status` = :where1 AND time_publish < :where2 AND time_expire > :where3 ORDER BY `id` DESC, `time_publish` DESC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 1542270468;[where3] 1542270468;[limit] 1;
11:57:48.4837
[0.0002]
query: SELECT `guide_category`.`id` AS `id`, `guide_category`.`parent` AS `parent`, `guide_category`.`title` AS `title`, `guide_category`.`title_long` AS `title_long`, `guide_category`.`slug` AS `slug`, `guide_category`.`image` AS `image`, `guide_category`.`image_wide` AS `image_wide`, `guide_category`.`path` AS `path`, `guide_category`.`main_image` AS `main_image`, `guide_category`.`text_summary` AS `text_summary`, `guide_category`.`text_description` AS `text_description`, `guide_category`.`seo_title` AS `seo_title`, `guide_category`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `guide_category`.`seo_description` AS `seo_description`, `guide_category`.`time_create` AS `time_create`, `guide_category`.`time_update` AS `time_update`, `guide_category`.`setting` AS `setting`, `guide_category`.`status` AS `status`, `guide_category`.`display_order` AS `display_order`, `guide_category`.`display_subcategory` AS `display_subcategory` FROM `guide_category` WHERE `status` = :where1 ORDER BY `display_order` ASC
params: [where1] 1;
11:57:48.5094
[0.0002]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] system-user-bar;
11:57:48.5379
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] shop-basket;
11:57:48.5413
[0.0002]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] shop-basket;
11:57:48.5429
[0.0002]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] search-search;
11:57:48.5573
[0.0002]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] nb6gpg811e4pngdv1vqetm45t5;
11:57:48.5581
[0.0007]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1542270468;[data] __ZF|a:2:{s:20:"_REQUEST_ACCESS_TIME";d:1542270468.3717229366302490234375;s:6:"_VALID";a:1:{s:36:"Zend\Session\Validator\HttpUserAgent";s:40:"CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)";}}PI_USER|a:2:{s:5:"field";a:3:{s:2:"id";i:0;s:8:"identity";s:0:"";s:4:"name";s:10:"مهمان";}s:4:"time";i:1542270768;}FlashMessenger|C:23:"Zend\Stdlib\ArrayObject":205:{a:4:{s:7:"storage";a:0:{}s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";s:13:"ArrayIterator";s:19:"protectedProperties";a:4:{i:0;s:7:"storage";i:1;s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";i:3;s:19:"protectedProperties";}}};[id] nb6gpg811e4pngdv1vqetm45t5;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.2884 s
Included files
527 files
Memory usage
11142040; peak: 11149800 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
7.0.32
Pi Environment
2.6.0-beta development
Zend Version
2.4.11
Persist Engine
memcached
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
guide
Theme
osportv3
Extensions
APC: ; Intl; cURL