"> آنلاین اسپرت - مربیان و باشگاه ها
سامانه آنلاین ورزش در قسمت مربیان و باشگاه ها اقدام به معرفی باشگاه های تهران و سراسر ایران نموده است. در این قسمت زیر ساخت لازم برای مربیان و باشگاه های ایران فراهم شده است تا بتوانند امکانات باشگاه خود و یا رزومه خود به عنوان یک مربی ثبت نمایند و حتی موقعیت باشگاه ه خود را روی نقشه گوگل ثبت نمایند و از این طریق اولین گام تبلیغات آنلاین خود را بردارند.
log(37) | debug(0) | profiler(7) | db(13) | system(13) | all
log
01:48:13.1571
[info]
Service "Log" is loaded
01:48:13.192
[info]
Service "Security" is loaded
01:48:13.1945
[info]
Resource "security" is booted
01:48:13.1955
[info]
Service "Database" is loaded
01:48:13.2083
[info]
Resource "database" is booted
01:48:13.2093
[info]
Service "Registry" is loaded
01:48:13.2119
[info]
Service "Cache" is loaded
06:18:13.2307
[info]
Resource "config" is booted
06:18:13.24
[info]
Service "Module" is loaded
06:18:13.2522
[info]
Resource "router" is booted
06:18:13.255
[info]
Service "I18n" is loaded
06:18:13.2621
[info]
Resource "i18n" is booted
06:18:13.2632
[info]
Resource "module" is booted
06:18:13.2646
[info]
Resource "modules" is booted
06:18:13.2662
[info]
Service "Session" is loaded
06:18:13.3033
[info]
Resource "session" is booted
06:18:13.3043
[info]
Service "Authentication" is loaded
06:18:13.3079
[info]
Service "User" is loaded
06:18:13.3105
[info]
Service "Api" is loaded
06:18:13.3144
[info]
Resource "authentication" is booted
06:18:13.3147
[info]
Resource "permission" is booted
06:18:13.3153
[info]
Resource "render_cache" is booted
06:18:13.3375
[info]
Service "Asset" is loaded
06:18:13.3379
[info]
Service "Theme" is loaded
06:18:13.342
[info]
Translation "module/guide:default.fa" is loaded.
06:18:13.3486
[info]
Service "Permission" is loaded
06:18:13.3523
[info]
Service "RenderCache" is loaded
06:18:13.3644
[info]
Service "Markup" is loaded
06:18:13.3706
[info]
Service "Url" is loaded
06:18:13.4716
[info]
Translation "theme/osportv3:default.fa" is loaded.
06:18:13.4939
[info]
Translation "module/system:block.fa" is loaded.
06:18:13.4959
[info]
Service "View" is loaded
06:18:13.5303
[info]
Translation "module/shop:block.fa" is loaded.
06:18:13.5343
[info]
Translation "module/shop:block.fa" is loaded.
06:18:13.5373
[info]
Translation "module/search:block.fa" is loaded.
06:18:13.5432
[info]
Service "Comment" is loaded
06:18:13.5554
[info]
Route: front:guide-index-index.
debug
profiler
06:18:13.1568
PI - time: 0.4013; realmem: 2097152; emalloc: 10104688
06:18:13.3527
ACTIION - time: 0.1083; realmem: 0; emalloc: 515392
06:18:13.4857
BLOCKS - time: 0.0011; realmem: 0; emalloc: 22384
06:18:13.4934
BLOCK: نوار ابزار کاربر - time: 0.0034; realmem: 0; emalloc: 73096
06:18:13.5011
menu - time: 0.0269; realmem: 0; emalloc: 112872
06:18:13.5343
BLOCK: سبد خرید - time: 0.0002; realmem: 0; emalloc: 392
06:18:13.5369
BLOCK: جستجو - time: 0.0013; realmem: 0; emalloc: 9192
db
06:18:13.3012
[0.0012]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] je1tp58egnhvvkafl5b6fi2dk2;
06:18:13.3496
[0.0011]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `resource` = :where1 AND `section` = :where2 AND `role` IN (:where3) LIMIT :limit
params: [where1] module-admin;[where2] front;[where3] guest;[limit] 1;
06:18:13.351
[0.0006]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `section` = :where1 AND `module` = :where2 AND `resource` = :where3 AND `role` IN (:where4) LIMIT :limit
params: [where1] front;[where2] guide;[where3] module-access;[where4] guest;[limit] 1;
06:18:13.3572
[0.0017]
query: SELECT `guide_location`.`id` AS `id`, `guide_location`.`level` AS `level`, `guide_location`.`parent` AS `parent`, `guide_location`.`title` AS `title`, `guide_location`.`title_long` AS `title_long`, `guide_location`.`slug` AS `slug`, `guide_location`.`image` AS `image`, `guide_location`.`image_wide` AS `image_wide`, `guide_location`.`path` AS `path`, `guide_location`.`main_image` AS `main_image`, `guide_location`.`additional_images` AS `additional_images`, `guide_location`.`text_summary` AS `text_summary`, `guide_location`.`text_description` AS `text_description`, `guide_location`.`seo_title` AS `seo_title`, `guide_location`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `guide_location`.`seo_description` AS `seo_description`, `guide_location`.`status` AS `status`, `guide_location`.`time_create` AS `time_create`, `guide_location`.`time_update` AS `time_update`, `guide_location`.`map_longitude` AS `map_longitude`, `guide_location`.`map_latitude` AS `map_latitude`, `guide_location`.`map_zoom` AS `map_zoom`, `guide_location`.`population` AS `population`, `guide_location`.`surface` AS `surface`, `guide_location`.`altitude` AS `altitude`, `guide_location`.`zipcode` AS `zipcode`, `guide_location`.`website_city` AS `website_city`, `guide_location`.`website_tourist` AS `website_tourist`, `guide_location`.`display_information` AS `display_information`, `guide_location`.`attach` AS `attach`, `guide_location`.`map_type` AS `map_type`, `guide_location`.`setting` AS `setting` FROM `guide_location` WHERE `level` IN (:where1, :where2) AND `status` = :where3 ORDER BY `title` ASC, `id` ASC
params: [where1] 1;[where2] 2;[where3] 1;
06:18:13.3616
[0.0015]
query: SELECT `guide_category`.`id` AS `id`, `guide_category`.`parent` AS `parent`, `guide_category`.`title` AS `title`, `guide_category`.`title_long` AS `title_long`, `guide_category`.`slug` AS `slug`, `guide_category`.`image` AS `image`, `guide_category`.`image_wide` AS `image_wide`, `guide_category`.`path` AS `path`, `guide_category`.`main_image` AS `main_image`, `guide_category`.`text_summary` AS `text_summary`, `guide_category`.`text_description` AS `text_description`, `guide_category`.`seo_title` AS `seo_title`, `guide_category`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `guide_category`.`seo_description` AS `seo_description`, `guide_category`.`time_create` AS `time_create`, `guide_category`.`time_update` AS `time_update`, `guide_category`.`setting` AS `setting`, `guide_category`.`status` AS `status`, `guide_category`.`display_order` AS `display_order`, `guide_category`.`display_subcategory` AS `display_subcategory` FROM `guide_category` WHERE `status` = :where1 ORDER BY `display_order` ASC, `id` ASC
params: [where1] 1;
06:18:13.4524
[0.0012]
query: SELECT `guide_special`.* FROM `guide_special` WHERE `status` = :where1 AND time_publish < :where2 AND time_expire > :where3 ORDER BY `id` DESC, `time_publish` DESC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 1686188893;[where3] 1686188893;[limit] 1;
06:18:13.4547
[0.0021]
query: SELECT `guide_category`.`id` AS `id`, `guide_category`.`parent` AS `parent`, `guide_category`.`title` AS `title`, `guide_category`.`title_long` AS `title_long`, `guide_category`.`slug` AS `slug`, `guide_category`.`image` AS `image`, `guide_category`.`image_wide` AS `image_wide`, `guide_category`.`path` AS `path`, `guide_category`.`main_image` AS `main_image`, `guide_category`.`text_summary` AS `text_summary`, `guide_category`.`text_description` AS `text_description`, `guide_category`.`seo_title` AS `seo_title`, `guide_category`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `guide_category`.`seo_description` AS `seo_description`, `guide_category`.`time_create` AS `time_create`, `guide_category`.`time_update` AS `time_update`, `guide_category`.`setting` AS `setting`, `guide_category`.`status` AS `status`, `guide_category`.`display_order` AS `display_order`, `guide_category`.`display_subcategory` AS `display_subcategory` FROM `guide_category` WHERE `status` = :where1 ORDER BY `display_order` ASC
params: [where1] 1;
06:18:13.4923
[0.0009]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] system-user-bar;
06:18:13.5285
[0.0008]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] shop-basket;
06:18:13.5335
[0.0007]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] shop-basket;
06:18:13.5361
[0.0007]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] search-search;
06:18:13.5557
[0.0006]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] je1tp58egnhvvkafl5b6fi2dk2;
06:18:13.5572
[0.0007]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1686188893;[data] __ZF|a:2:{s:20:"_REQUEST_ACCESS_TIME";d:1686188893.3031881;s:6:"_VALID";a:1:{s:36:"Zend\Session\Validator\HttpUserAgent";s:40:"CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)";}}PI_USER|a:2:{s:5:"field";a:3:{s:2:"id";i:0;s:8:"identity";s:0:"";s:4:"name";s:10:"مهمان";}s:4:"time";i:1686189193;}FlashMessenger|C:23:"Zend\Stdlib\ArrayObject":205:{a:4:{s:7:"storage";a:0:{}s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";s:13:"ArrayIterator";s:19:"protectedProperties";a:4:{i:0;s:7:"storage";i:1;s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";i:3;s:19:"protectedProperties";}}};[id] je1tp58egnhvvkafl5b6fi2dk2;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.4177 s
Included files
527 files
Memory usage
11145816; peak: 11153576 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
7.0.33
Pi Environment
2.6.0-beta development
Zend Version
2.4.11
Persist Engine
file
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
guide
Theme
osportv3
Extensions
APC: ; Intl; cURL