"> آنلاین اسپرت - فروشگاه - فیتنس

فیتنس

فیتنس
log(38) | debug(0) | profiler(7) | db(14) | system(13) | all
log
21:54:06.8785
[info]
Service "Log" is loaded
21:54:06.899
[info]
Service "Security" is loaded
21:54:06.9004
[info]
Resource "security" is booted
21:54:06.9009
[info]
Service "Database" is loaded
21:54:06.91
[info]
Resource "database" is booted
21:54:06.9106
[info]
Service "Registry" is loaded
21:54:06.912
[info]
Service "Cache" is loaded
01:24:06.9231
[info]
Resource "config" is booted
01:24:06.9281
[info]
Service "Module" is loaded
01:24:06.9347
[info]
Resource "router" is booted
01:24:06.936
[info]
Service "I18n" is loaded
01:24:06.94
[info]
Resource "i18n" is booted
01:24:06.9405
[info]
Resource "module" is booted
01:24:06.9411
[info]
Resource "modules" is booted
01:24:06.9417
[info]
Service "Session" is loaded
01:24:06.9717
[info]
Resource "session" is booted
01:24:06.9723
[info]
Service "Authentication" is loaded
01:24:06.9744
[info]
Service "User" is loaded
01:24:06.976
[info]
Service "Api" is loaded
01:24:06.9795
[info]
Resource "authentication" is booted
01:24:06.9798
[info]
Resource "permission" is booted
01:24:06.9805
[info]
Resource "render_cache" is booted
01:24:07.003
[info]
Service "Asset" is loaded
01:24:07.0033
[info]
Service "Theme" is loaded
01:24:07.0062
[info]
Translation "module/shop:default.fa" is loaded.
01:24:07.0103
[info]
Service "Permission" is loaded
01:24:07.0126
[info]
Service "RenderCache" is loaded
01:24:07.0167
[info]
Service "Markup" is loaded
01:24:07.0236
[info]
Service "Url" is loaded
01:24:07.0676
[info]
Translation "theme/osportv3:default.fa" is loaded.
01:24:07.0864
[info]
Translation "module/system:block.fa" is loaded.
01:24:07.0883
[info]
Service "View" is loaded
01:24:07.1156
[info]
Translation "module/shop:block.fa" is loaded.
01:24:07.1184
[info]
Translation "module/shop:block.fa" is loaded.
01:24:07.1205
[info]
Translation "module/search:block.fa" is loaded.
01:24:07.125
[info]
Service "Comment" is loaded
01:24:07.1345
[warn] #75 in module/shop/src/Api/Comment.php
Illegal string offset 'id'
01:24:07.1568
[info]
Route: front:shop-category-index.
debug
profiler
01:24:06.8784
PI - time: 0.2804; realmem: 10485760; emalloc: 10099128
01:24:07.0129
ACTIION - time: 0.0302; realmem: 0; emalloc: 358560
01:24:07.0793
BLOCKS - time: 0.0008; realmem: 0; emalloc: 21432
01:24:07.086
BLOCK: نوار ابزار کاربر - time: 0.0031; realmem: 0; emalloc: 82096
01:24:07.0924
menu - time: 0.0221; realmem: 0; emalloc: 102432
01:24:07.1184
BLOCK: سبد خرید - time: 0.0001; realmem: 0; emalloc: 392
01:24:07.1201
BLOCK: جستجو - time: 0.0009; realmem: 0; emalloc: 9224
db
01:24:06.9695
[0.0015]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 2fu526970cehiokesjlh3mtuj1;
01:24:07.011
[0.0004]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `resource` = :where1 AND `section` = :where2 AND `role` IN (:where3) LIMIT :limit
params: [where1] module-admin;[where2] front;[where3] guest;[limit] 1;
01:24:07.0117
[0.0002]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `section` = :where1 AND `module` = :where2 AND `resource` = :where3 AND `role` IN (:where4) LIMIT :limit
params: [where1] front;[where2] shop;[where3] module-access;[where4] guest;[limit] 1;
01:24:07.0153
[0.0006]
query: SELECT `shop_category`.`id` AS `id`, `shop_category`.`parent` AS `parent`, `shop_category`.`title` AS `title`, `shop_category`.`slug` AS `slug`, `shop_category`.`image` AS `image`, `shop_category`.`image_wide` AS `image_wide`, `shop_category`.`path` AS `path`, `shop_category`.`text_summary` AS `text_summary`, `shop_category`.`text_description` AS `text_description`, `shop_category`.`seo_title` AS `seo_title`, `shop_category`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `shop_category`.`seo_description` AS `seo_description`, `shop_category`.`time_create` AS `time_create`, `shop_category`.`time_update` AS `time_update`, `shop_category`.`setting` AS `setting`, `shop_category`.`status` AS `status`, `shop_category`.`display_order` AS `display_order`, `shop_category`.`display_type` AS `display_type`, `shop_category`.`type` AS `type`, `shop_category`.`hits` AS `hits` FROM `shop_category` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] fitness;
01:24:07.0245
[0.0009]
query: UPDATE `shop_category` SET `hits` = hits+ 1 WHERE `id` = :where1
params: [where1] 3;
01:24:07.0257
[0.0078]
query: SELECT `shop_category`.`id` AS `id`, `shop_category`.`parent` AS `parent`, `shop_category`.`title` AS `title`, `shop_category`.`slug` AS `slug`, `shop_category`.`image` AS `image`, `shop_category`.`image_wide` AS `image_wide`, `shop_category`.`path` AS `path`, `shop_category`.`text_summary` AS `text_summary`, `shop_category`.`text_description` AS `text_description`, `shop_category`.`seo_title` AS `seo_title`, `shop_category`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `shop_category`.`seo_description` AS `seo_description`, `shop_category`.`time_create` AS `time_create`, `shop_category`.`time_update` AS `time_update`, `shop_category`.`setting` AS `setting`, `shop_category`.`status` AS `status`, `shop_category`.`display_order` AS `display_order`, `shop_category`.`display_type` AS `display_type`, `shop_category`.`type` AS `type`, `shop_category`.`hits` AS `hits` FROM `shop_category` WHERE `status` = :where1 ORDER BY `display_order` ASC
params: [where1] 1;
01:24:07.0822
[0.0015]
query: SELECT `shop_category`.`id` AS `id`, `shop_category`.`parent` AS `parent`, `shop_category`.`title` AS `title`, `shop_category`.`slug` AS `slug`, `shop_category`.`image` AS `image`, `shop_category`.`image_wide` AS `image_wide`, `shop_category`.`path` AS `path`, `shop_category`.`text_summary` AS `text_summary`, `shop_category`.`text_description` AS `text_description`, `shop_category`.`seo_title` AS `seo_title`, `shop_category`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `shop_category`.`seo_description` AS `seo_description`, `shop_category`.`time_create` AS `time_create`, `shop_category`.`time_update` AS `time_update`, `shop_category`.`setting` AS `setting`, `shop_category`.`status` AS `status`, `shop_category`.`display_order` AS `display_order`, `shop_category`.`display_type` AS `display_type`, `shop_category`.`type` AS `type`, `shop_category`.`hits` AS `hits` FROM `shop_category` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] fitness;
01:24:07.0857
[0.0002]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] system-user-bar;
01:24:07.1147
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] shop-basket;
01:24:07.118
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] shop-basket;
01:24:07.1198
[0.0002]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] search-search;
01:24:07.1335
[0.0009]
query: SELECT `shop_product`.`id` AS `id`, `shop_product`.`title` AS `title`, `shop_product`.`subtitle` AS `subtitle`, `shop_product`.`slug` AS `slug`, `shop_product`.`code` AS `code`, `shop_product`.`category` AS `category`, `shop_product`.`category_main` AS `category_main`, `shop_product`.`brand` AS `brand`, `shop_product`.`text_summary` AS `text_summary`, `shop_product`.`text_description` AS `text_description`, `shop_product`.`seo_title` AS `seo_title`, `shop_product`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `shop_product`.`seo_description` AS `seo_description`, `shop_product`.`status` AS `status`, `shop_product`.`time_create` AS `time_create`, `shop_product`.`time_update` AS `time_update`, `shop_product`.`uid` AS `uid`, `shop_product`.`hits` AS `hits`, `shop_product`.`sold` AS `sold`, `shop_product`.`image` AS `image`, `shop_product`.`path` AS `path`, `shop_product`.`comment` AS `comment`, `shop_product`.`point` AS `point`, `shop_product`.`count` AS `count`, `shop_product`.`favourite` AS `favourite`, `shop_product`.`attach` AS `attach`, `shop_product`.`attribute` AS `attribute`, `shop_product`.`related` AS `related`, `shop_product`.`recommended` AS `recommended`, `shop_product`.`stock` AS `stock`, `shop_product`.`stock_alert` AS `stock_alert`, `shop_product`.`stock_type` AS `stock_type`, `shop_product`.`price` AS `price`, `shop_product`.`price_discount` AS `price_discount`, `shop_product`.`price_shipping` AS `price_shipping`, `shop_product`.`price_title` AS `price_title`, `shop_product`.`ribbon` AS `ribbon`, `shop_product`.`setting` AS `setting` FROM `shop_product` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] fitness;
01:24:07.1572
[0.0003]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 2fu526970cehiokesjlh3mtuj1;
01:24:07.1581
[0.0006]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1603490047;[data] __ZF|a:2:{s:20:"_REQUEST_ACCESS_TIME";d:1603490046.9716279506683349609375;s:6:"_VALID";a:1:{s:36:"Zend\Session\Validator\HttpUserAgent";s:40:"CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)";}}PI_USER|a:2:{s:5:"field";a:3:{s:2:"id";i:0;s:8:"identity";s:0:"";s:4:"name";s:10:"مهمان";}s:4:"time";i:1603490346;}FlashMessenger|C:23:"Zend\Stdlib\ArrayObject":205:{a:4:{s:7:"storage";a:0:{}s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";s:13:"ArrayIterator";s:19:"protectedProperties";a:4:{i:0;s:7:"storage";i:1;s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";i:3;s:19:"protectedProperties";}}};[id] 2fu526970cehiokesjlh3mtuj1;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.2907 s
Included files
531 files
Memory usage
11139864; peak: 11147624 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
7.0.33
Pi Environment
2.6.0-beta development
Zend Version
2.4.11
Persist Engine
memcached
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
shop
Theme
osportv3
Extensions
APC: ; Intl; cURL