پنل نمايندگان سايت

سامانه آنلاين ورزش جهت تكميل تيم كاري خود در شهرهاي تهران-اصفهان- تبريز- مشهد- اهواز و شيراز نماينده فعال

 مي پذيرد.

شرايط اخذ نمايندگي

  • نماينده بايستي داراي سابقه ي ورزشي درخشان در رزومه خود باشد.
  • نماينده بايستي آشنا با مشاغل فروش و بازار يابي باشد.
  • ارتباطات ورزشي نماينده در سطح استان حائز اهميت است .
  • نماينده دركليه فعاليت هاي osportقادر به همكاري و فعاليت است و كليه پيشنهادهاي در آمدزايي ورزشي در استان درابتدا توسط تيم osport   به نماينده پيشنهاد مي گردد.
  • نماينده بايستي جهت شركت معرفي ، عقد قرارداد همكاري در دفتر مركزي تهران حضور يابد
  • نماينده بايستي جهت شركت در جلسه هاي هماهنگ نمايندگان كه هر فصل برگزار مي شود حضور يابد.
  • كليه تعاملات نماينده با o sport   از طريق وب سايت انجام خواهد شد و نماينده موظف است كليه ي كالا ها و تبليغاتي كه به فروش ميرسانند  از پنل ادمين خود ثبت كنند تا مبلغ حق الزحمه وي قابل محاسبه باشد.
  • حق الزحمه به صورت ماهانه به شماره حساب معرفي شده در قرارداد واريز خواهد شد.