"> آنلاین اسپرت - فروشگاه - راکتی

راکتی

راکتی
log(38) | debug(0) | profiler(7) | db(14) | system(13) | all
log
11:39:01.2551
[info]
Service "Log" is loaded
11:39:01.2914
[info]
Service "Security" is loaded
11:39:01.2939
[info]
Resource "security" is booted
11:39:01.2949
[info]
Service "Database" is loaded
11:39:01.309
[info]
Resource "database" is booted
11:39:01.31
[info]
Service "Registry" is loaded
11:39:01.313
[info]
Service "Cache" is loaded
16:09:01.3343
[info]
Resource "config" is booted
16:09:01.3441
[info]
Service "Module" is loaded
16:09:01.3571
[info]
Resource "router" is booted
16:09:01.3595
[info]
Service "I18n" is loaded
16:09:01.3666
[info]
Resource "i18n" is booted
16:09:01.3675
[info]
Resource "module" is booted
16:09:01.3687
[info]
Resource "modules" is booted
16:09:01.3701
[info]
Service "Session" is loaded
16:09:01.4074
[info]
Resource "session" is booted
16:09:01.4085
[info]
Service "Authentication" is loaded
16:09:01.4128
[info]
Service "User" is loaded
16:09:01.4155
[info]
Service "Api" is loaded
16:09:01.4216
[info]
Resource "authentication" is booted
16:09:01.4223
[info]
Resource "permission" is booted
16:09:01.4237
[info]
Resource "render_cache" is booted
16:09:01.459
[info]
Service "Asset" is loaded
16:09:01.4593
[info]
Service "Theme" is loaded
16:09:01.4616
[info]
Translation "module/shop:default.fa" is loaded.
16:09:01.4653
[info]
Service "Permission" is loaded
16:09:01.4693
[info]
Service "RenderCache" is loaded
16:09:01.4742
[info]
Service "Markup" is loaded
16:09:01.4807
[info]
Service "Url" is loaded
16:09:01.5231
[info]
Translation "theme/osportv3:default.fa" is loaded.
16:09:01.5535
[info]
Translation "module/system:block.fa" is loaded.
16:09:01.5566
[info]
Service "View" is loaded
16:09:01.6007
[info]
Translation "module/shop:block.fa" is loaded.
16:09:01.6081
[info]
Translation "module/shop:block.fa" is loaded.
16:09:01.6135
[info]
Translation "module/search:block.fa" is loaded.
16:09:01.6213
[info]
Service "Comment" is loaded
16:09:01.6378
[warn] #75 in module/shop/src/Api/Comment.php
Illegal string offset 'id'
16:09:01.6481
[info]
Route: front:shop-category-index.
debug
profiler
16:09:01.2547
PI - time: 0.3973; realmem: 4194304; emalloc: 10090296
16:09:01.4696
ACTIION - time: 0.0407; realmem: 0; emalloc: 358304
16:09:01.5434
BLOCKS - time: 0.0010; realmem: 0; emalloc: 21432
16:09:01.5528
BLOCK: نوار ابزار کاربر - time: 0.0051; realmem: 0; emalloc: 82112
16:09:01.5623
menu - time: 0.0351; realmem: 2097152; emalloc: 102432
16:09:01.6081
BLOCK: سبد خرید - time: 0.0003; realmem: 0; emalloc: 392
16:09:01.6128
BLOCK: جستجو - time: 0.0017; realmem: 0; emalloc: 9224
db
16:09:01.4051
[0.0014]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 46gr15hlsqt009519r2f3n7874;
16:09:01.4659
[0.0017]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `resource` = :where1 AND `section` = :where2 AND `role` IN (:where3) LIMIT :limit
params: [where1] module-admin;[where2] front;[where3] guest;[limit] 1;
16:09:01.4679
[0.0009]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `section` = :where1 AND `module` = :where2 AND `resource` = :where3 AND `role` IN (:where4) LIMIT :limit
params: [where1] front;[where2] shop;[where3] module-access;[where4] guest;[limit] 1;
16:09:01.4715
[0.0010]
query: SELECT `shop_category`.`id` AS `id`, `shop_category`.`parent` AS `parent`, `shop_category`.`title` AS `title`, `shop_category`.`slug` AS `slug`, `shop_category`.`image` AS `image`, `shop_category`.`image_wide` AS `image_wide`, `shop_category`.`path` AS `path`, `shop_category`.`text_summary` AS `text_summary`, `shop_category`.`text_description` AS `text_description`, `shop_category`.`seo_title` AS `seo_title`, `shop_category`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `shop_category`.`seo_description` AS `seo_description`, `shop_category`.`time_create` AS `time_create`, `shop_category`.`time_update` AS `time_update`, `shop_category`.`setting` AS `setting`, `shop_category`.`status` AS `status`, `shop_category`.`display_order` AS `display_order`, `shop_category`.`display_type` AS `display_type`, `shop_category`.`type` AS `type`, `shop_category`.`hits` AS `hits` FROM `shop_category` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] racquet-sports;
16:09:01.4825
[0.0008]
query: UPDATE `shop_category` SET `hits` = hits+ 1 WHERE `id` = :where1
params: [where1] 4;
16:09:01.4841
[0.0176]
query: SELECT `shop_category`.`id` AS `id`, `shop_category`.`parent` AS `parent`, `shop_category`.`title` AS `title`, `shop_category`.`slug` AS `slug`, `shop_category`.`image` AS `image`, `shop_category`.`image_wide` AS `image_wide`, `shop_category`.`path` AS `path`, `shop_category`.`text_summary` AS `text_summary`, `shop_category`.`text_description` AS `text_description`, `shop_category`.`seo_title` AS `seo_title`, `shop_category`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `shop_category`.`seo_description` AS `seo_description`, `shop_category`.`time_create` AS `time_create`, `shop_category`.`time_update` AS `time_update`, `shop_category`.`setting` AS `setting`, `shop_category`.`status` AS `status`, `shop_category`.`display_order` AS `display_order`, `shop_category`.`display_type` AS `display_type`, `shop_category`.`type` AS `type`, `shop_category`.`hits` AS `hits` FROM `shop_category` WHERE `status` = :where1 ORDER BY `display_order` ASC
params: [where1] 1;
16:09:01.5468
[0.0010]
query: SELECT `shop_category`.`id` AS `id`, `shop_category`.`parent` AS `parent`, `shop_category`.`title` AS `title`, `shop_category`.`slug` AS `slug`, `shop_category`.`image` AS `image`, `shop_category`.`image_wide` AS `image_wide`, `shop_category`.`path` AS `path`, `shop_category`.`text_summary` AS `text_summary`, `shop_category`.`text_description` AS `text_description`, `shop_category`.`seo_title` AS `seo_title`, `shop_category`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `shop_category`.`seo_description` AS `seo_description`, `shop_category`.`time_create` AS `time_create`, `shop_category`.`time_update` AS `time_update`, `shop_category`.`setting` AS `setting`, `shop_category`.`status` AS `status`, `shop_category`.`display_order` AS `display_order`, `shop_category`.`display_type` AS `display_type`, `shop_category`.`type` AS `type`, `shop_category`.`hits` AS `hits` FROM `shop_category` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] racquet-sports;
16:09:01.5516
[0.0009]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] system-user-bar;
16:09:01.5979
[0.0016]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] shop-basket;
16:09:01.6057
[0.0021]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] shop-basket;
16:09:01.6113
[0.0011]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] search-search;
16:09:01.6358
[0.0017]
query: SELECT `shop_product`.`id` AS `id`, `shop_product`.`title` AS `title`, `shop_product`.`subtitle` AS `subtitle`, `shop_product`.`slug` AS `slug`, `shop_product`.`code` AS `code`, `shop_product`.`category` AS `category`, `shop_product`.`category_main` AS `category_main`, `shop_product`.`brand` AS `brand`, `shop_product`.`text_summary` AS `text_summary`, `shop_product`.`text_description` AS `text_description`, `shop_product`.`seo_title` AS `seo_title`, `shop_product`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `shop_product`.`seo_description` AS `seo_description`, `shop_product`.`status` AS `status`, `shop_product`.`time_create` AS `time_create`, `shop_product`.`time_update` AS `time_update`, `shop_product`.`uid` AS `uid`, `shop_product`.`hits` AS `hits`, `shop_product`.`sold` AS `sold`, `shop_product`.`image` AS `image`, `shop_product`.`path` AS `path`, `shop_product`.`comment` AS `comment`, `shop_product`.`point` AS `point`, `shop_product`.`count` AS `count`, `shop_product`.`favourite` AS `favourite`, `shop_product`.`attach` AS `attach`, `shop_product`.`attribute` AS `attribute`, `shop_product`.`related` AS `related`, `shop_product`.`recommended` AS `recommended`, `shop_product`.`stock` AS `stock`, `shop_product`.`stock_alert` AS `stock_alert`, `shop_product`.`stock_type` AS `stock_type`, `shop_product`.`price` AS `price`, `shop_product`.`price_discount` AS `price_discount`, `shop_product`.`price_shipping` AS `price_shipping`, `shop_product`.`price_title` AS `price_title`, `shop_product`.`ribbon` AS `ribbon`, `shop_product`.`setting` AS `setting` FROM `shop_product` WHERE `slug` = :where1
params: [where1] racquet-sports;
16:09:01.6486
[0.0010]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] 46gr15hlsqt009519r2f3n7874;
16:09:01.6506
[0.0011]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1686397141;[data] __ZF|a:2:{s:20:"_REQUEST_ACCESS_TIME";d:1686397141.407275;s:6:"_VALID";a:1:{s:36:"Zend\Session\Validator\HttpUserAgent";s:40:"CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)";}}PI_USER|a:2:{s:5:"field";a:3:{s:2:"id";i:0;s:8:"identity";s:0:"";s:4:"name";s:10:"مهمان";}s:4:"time";i:1686397441;}FlashMessenger|C:23:"Zend\Stdlib\ArrayObject":205:{a:4:{s:7:"storage";a:0:{}s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";s:13:"ArrayIterator";s:19:"protectedProperties";a:4:{i:0;s:7:"storage";i:1;s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";i:3;s:19:"protectedProperties";}}};[id] 46gr15hlsqt009519r2f3n7874;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.4147 s
Included files
531 files
Memory usage
11131776; peak: 11139536 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
7.0.33
Pi Environment
2.6.0-beta development
Zend Version
2.4.11
Persist Engine
file
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
shop
Theme
osportv3
Extensions
APC: ; Intl; cURL