"> آنلاین اسپرت - مربیان و باشگاه ها
  • مرتب سازی :
  • زمان
  • بازدید
  • برگزیده‌ها
  • چک این
  • نام
  • پیش فرض

شهر : {{item.city}} | {{item.area}}
نوع : {{item.type}}
سختی : {{item.difficulty}}
مدت زمان : {{item.duration_view}}
ارتفاع(متر) : {{item.elevation_end}}
نوع : {{item.type}}
ارتفاع(متر) : {{item.elevation_end}}
نوع : {{item.type}}
log(36) | debug(0) | profiler(7) | db(14) | system(13) | all
log
01:08:58.6444
[info]
Service "Log" is loaded
01:08:58.6653
[info]
Service "Security" is loaded
01:08:58.6668
[info]
Resource "security" is booted
01:08:58.6672
[info]
Service "Database" is loaded
01:08:58.6761
[info]
Resource "database" is booted
01:08:58.6767
[info]
Service "Registry" is loaded
01:08:58.6782
[info]
Service "Cache" is loaded
05:38:58.6894
[info]
Resource "config" is booted
05:38:58.6945
[info]
Service "Module" is loaded
05:38:58.701
[info]
Resource "router" is booted
05:38:58.7023
[info]
Service "I18n" is loaded
05:38:58.7062
[info]
Resource "i18n" is booted
05:38:58.7067
[info]
Resource "module" is booted
05:38:58.7073
[info]
Resource "modules" is booted
05:38:58.7079
[info]
Service "Session" is loaded
05:38:58.7271
[info]
Resource "session" is booted
05:38:58.7277
[info]
Service "Authentication" is loaded
05:38:58.7298
[info]
Service "User" is loaded
05:38:58.7313
[info]
Service "Api" is loaded
05:38:58.7346
[info]
Resource "authentication" is booted
05:38:58.735
[info]
Resource "permission" is booted
05:38:58.7357
[info]
Resource "render_cache" is booted
05:38:58.7574
[info]
Service "Asset" is loaded
05:38:58.7577
[info]
Service "Theme" is loaded
05:38:58.7609
[info]
Translation "module/guide:default.fa" is loaded.
05:38:58.7845
[info]
Service "Permission" is loaded
05:38:58.7866
[info]
Service "RenderCache" is loaded
05:38:58.7892
[info]
Service "Url" is loaded
05:38:58.8165
[info]
Translation "theme/osportv3:default.fa" is loaded.
05:38:58.8338
[info]
Translation "module/system:block.fa" is loaded.
05:38:58.8355
[info]
Service "View" is loaded
05:38:58.9019
[info]
Translation "module/shop:block.fa" is loaded.
05:38:58.9064
[info]
Translation "module/shop:block.fa" is loaded.
05:38:58.9087
[info]
Translation "module/search:block.fa" is loaded.
05:38:58.914
[info]
Service "Comment" is loaded
05:38:58.9245
[info]
Route: front:guide-people-index.
debug
profiler
05:38:58.6442
PI - time: 0.2826; realmem: 10485760; emalloc: 9932272
05:38:58.7869
ACTIION - time: 0.0189; realmem: 2097152; emalloc: 441248
05:38:58.8279
BLOCKS - time: 0.0008; realmem: 0; emalloc: 22384
05:38:58.8333
BLOCK: نوار ابزار کاربر - time: 0.0029; realmem: 0; emalloc: 73112
05:38:58.8394
menu - time: 0.0613; realmem: 0; emalloc: 47336
05:38:58.9064
BLOCK: سبد خرید - time: 0.0001; realmem: 0; emalloc: 1672
05:38:58.9083
BLOCK: جستجو - time: 0.0018; realmem: 0; emalloc: 9192
db
05:38:58.726
[0.0006]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] ub3t92n8o0acdumoflsslmgpj6;
05:38:58.7852
[0.0002]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `resource` = :where1 AND `section` = :where2 AND `role` IN (:where3) LIMIT :limit
params: [where1] module-admin;[where2] front;[where3] guest;[limit] 1;
05:38:58.7858
[0.0002]
query: SELECT `core_permission_rule`.* FROM `core_permission_rule` WHERE `section` = :where1 AND `module` = :where2 AND `resource` = :where3 AND `role` IN (:where4) LIMIT :limit
params: [where1] front;[where2] guide;[where3] module-access;[where4] guest;[limit] 1;
05:38:58.7905
[0.0052]
query: SELECT `guide_special`.* FROM `guide_special` WHERE `status` = :where1 AND time_publish < :where2 AND time_expire > :where3 ORDER BY `id` DESC, `time_publish` DESC LIMIT :limit
params: [where1] 1;[where2] 1660698538;[where3] 1660698538;[limit] 1;
05:38:58.7974
[0.0002]
query: SELECT `guide_field_position`.* FROM `guide_field_position` ORDER BY `order` ASC, `id` ASC
params:
05:38:58.798
[0.0002]
query: SELECT `guide_field_business`.* FROM `guide_field_business`
params:
05:38:58.7994
[0.0002]
query: SELECT `guide_field`.`id` AS `id`, `guide_field`.`title` AS `title`, `guide_field`.`icon` AS `icon`, `guide_field`.`type` AS `type`, `guide_field`.`order` AS `order`, `guide_field`.`status` AS `status`, `guide_field`.`search` AS `search`, `guide_field`.`position` AS `position`, `guide_field`.`value` AS `value`, `guide_field`.`name` AS `name`, `guide_field`.`image` AS `image`, `guide_field`.`image_mobile` AS `image_mobile` FROM `guide_field` WHERE `status` = :where1 AND `search` = :where2 AND `id` IN (:where3, :where4, :where5, :where6, :where7, :where8, :where9, :where10, :where11, :where12, :where13, :where14, :where15, :where16, :where17, :where18, :where19, :where20, :where21, :where22, :where23, :where24, :where25, :where26, :where27, :where28, :where29, :where30, :where31, :where32, :where33, :where34, :where35, :where36, :where37, :where38, :where39, :where40, :where41, :where42, :where43, :where44, :where45, :where46, :where47, :where48, :where49, :where50, :where51, :where52, :where53) ORDER BY `order` ASC, `position` ASC, `id` DESC
params: [where1] 1;[where2] 1;[where3] 9;[where4] 8;[where5] 7;[where6] 6;[where7] 2;[where8] 3;[where9] 1;[where10] 4;[where11] 5;[where12] 10;[where13] 11;[where14] 12;[where15] 13;[where16] 14;[where17] 15;[where18] 16;[where19] 17;[where20] 18;[where21] 19;[where22] 20;[where23] 21;[where24] 22;[where25] 23;[where26] 24;[where27] 25;[where28] 26;[where29] 27;[where30] 28;[where31] 29;[where32] 30;[where33] 31;[where34] 32;[where35] 33;[where36] 34;[where37] 35;[where38] 36;[where39] 37;[where40] 38;[where41] 39;[where42] 40;[where43] 41;[where44] 42;[where45] 43;[where46] 44;[where47] 45;[where48] 46;[where49] 47;[where50] 48;[where51] 49;[where52] 50;[where53] 51;
05:38:58.8011
[0.0003]
query: SELECT `guide_category`.`id` AS `id`, `guide_category`.`parent` AS `parent`, `guide_category`.`title` AS `title`, `guide_category`.`title_long` AS `title_long`, `guide_category`.`slug` AS `slug`, `guide_category`.`image` AS `image`, `guide_category`.`image_wide` AS `image_wide`, `guide_category`.`path` AS `path`, `guide_category`.`main_image` AS `main_image`, `guide_category`.`text_summary` AS `text_summary`, `guide_category`.`text_description` AS `text_description`, `guide_category`.`seo_title` AS `seo_title`, `guide_category`.`seo_keywords` AS `seo_keywords`, `guide_category`.`seo_description` AS `seo_description`, `guide_category`.`time_create` AS `time_create`, `guide_category`.`time_update` AS `time_update`, `guide_category`.`setting` AS `setting`, `guide_category`.`status` AS `status`, `guide_category`.`display_order` AS `display_order`, `guide_category`.`display_subcategory` AS `display_subcategory` FROM `guide_category` WHERE `status` = :where1 ORDER BY `display_order` ASC
params: [where1] 1;
05:38:58.8329
[0.0002]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] system-user-bar;
05:38:58.9009
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] shop-basket;
05:38:58.906
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] shop-basket;
05:38:58.9078
[0.0003]
query: SELECT `core_block`.`id` AS `id`, `core_block`.`root` AS `root`, `core_block`.`name` AS `name`, `core_block`.`title` AS `title`, `core_block`.`description` AS `description`, `core_block`.`module` AS `module`, `core_block`.`template` AS `template`, `core_block`.`render` AS `render`, `core_block`.`config` AS `config`, `core_block`.`type` AS `type`, `core_block`.`content` AS `content`, `core_block`.`cache_ttl` AS `cache_ttl`, `core_block`.`cache_level` AS `cache_level`, `core_block`.`title_hidden` AS `title_hidden`, `core_block`.`body_fullsize` AS `body_fullsize`, `core_block`.`active` AS `active`, `core_block`.`cloned` AS `cloned`, `core_block`.`class` AS `class`, `core_block`.`subline` AS `subline` FROM `core_block` WHERE `name` = :where1
params: [where1] search-search;
05:38:58.925
[0.0003]
query: SELECT `core_session`.* FROM `core_session` WHERE `id` = :where1
params: [where1] ub3t92n8o0acdumoflsslmgpj6;
05:38:58.926
[0.0006]
query: INSERT INTO `core_session` (`modified`, `data`, `id`, `lifetime`) VALUES (:modified, :data, :id, :lifetime)
params: [modified] 1660698538;[data] __ZF|a:2:{s:20:"_REQUEST_ACCESS_TIME";d:1660698538.7270910739898681640625;s:6:"_VALID";a:1:{s:36:"Zend\Session\Validator\HttpUserAgent";s:40:"CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)";}}PI_USER|a:2:{s:5:"field";a:3:{s:2:"id";i:0;s:8:"identity";s:0:"";s:4:"name";s:10:"مهمان";}s:4:"time";i:1660698838;}FlashMessenger|C:23:"Zend\Stdlib\ArrayObject":205:{a:4:{s:7:"storage";a:0:{}s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";s:13:"ArrayIterator";s:19:"protectedProperties";a:4:{i:0;s:7:"storage";i:1;s:4:"flag";i:2;s:13:"iteratorClass";i:3;s:19:"protectedProperties";}}};[id] ub3t92n8o0acdumoflsslmgpj6;[lifetime] 1440;
system
Execution time
0.2933 s
Included files
523 files
Memory usage
10972736; peak: 11000320 bytes
OS
Linux
Web Server
LiteSpeed
PHP Version
7.0.33
Pi Environment
2.6.0-beta development
Zend Version
2.4.11
Persist Engine
memcached
Cache Storage
Pi\Cache\Storage\Adapter\Filesystem
Module
guide
Theme
osportv3
Extensions
APC: ; Intl; cURL