تعرفه تبلیغات ماهانه اسلاید شو ها

ردیف جزئیات تبلیغ تعرفه تبلیغات ماهانه تعرفه تبلیغات 6 ماهه تعرفه تبلیغات 1 ساله
1 اسلاید شو صفحه اصلی با نرخ 1 به 10 500.000 تومان 2,700,000 تومان 4,800,000 تومان
2 اسلاید شو صفحه مسابقات و چالش ها با نرخ 1 به 10 200.000 تومان 1,080,000 تومان 1,920,000 تومان
3 اسلاید شو صفحه فروشگاه با نرخ 1 به 10 200.000 تومان 1,080,000 تومان 1,920,000 تومان
4 اسلاید شو صفحه ویدئو ها با نرخ 1 به 10 200.000 تومان 1,080,000 تومان 1,920,000 تومان
5 اسلاید شو صفحه باشگاه ها با نرخ 1 به 20 150.000 تومان 810,000 تومان 1,440,000 تومان
6 اسلاید شو صفحه تور ها و بلیط ها با نرخ 1 به 20 150.000 تومان 810,000 تومان 1,440,000 تومان
7 اسلاید شو صفحه مربیان با نرخ 1 به 20 100.000 تومان 540,000 تومان 960,000 تومان
8 اسلاید شو صفحه بلاگ با نرخ 1 به 20 100.000 تومان 540,000 تومان 960,000 تومان

 

تعرفه تبلیغات باشگاه ها

تعرفه تبلیغات 1 ساله تعرفه تبلیغات 6 ماهه تعرفه تبلیغات ماهانه موقعیت تبلیغ جزئیات بسته
960,000تومان 540,000تومان 100,000تومان قرار دادن 14 تصویر از باشگاه،نوشتن زمینه های فعالیت باشگاه، ساعات کار باشگاه و بروز رسانی های مربوطه،ویژگیهای برجسته باشگاه، نشانی،تلفن،وب سایت،آدرس شبکه های اجتماعی و جانمایی روی نقشه شهر قراردادن 4 پست موقت اینستاگرام جهت معرفی باشگاه قرار دادن 2 پست دائم اینستاگرام جهت معرفی باشگاه، قرار دادن 2 ویدئوی موقت اینستاگرام جهت معرفی باشگاه، قرارد دادن یک ویدئوی دائم اینستاگرام جهت معرفی باشگاه، قرار دادن 3 بار معرفی باشگاه در کانال تلگرام، قرار دادن تبلیغ معرفی باشگاه در ابتدای ویدئوها به میزان 4 درصد نمایش ویدئو، قراردادن ویدئو ی اختصاصی درصفحه باشگاه قرار دادن مشخصات 5 مربی باشگاه در قسمت مربیان قرار دادن تبلیغات باشگاه در اسلاید شو ی ورزش مربوطه طلایی
570,000تومان 320,000تومان 60.000 تومان قرار دادن 10 تصویر از باشگاه،نوشتن زمینه های فعالیت باشگاه،ساعات کار باشگاه و بروز رسانی های مربوطه،ویژگیهای برجسته باشگاه،نشانی،تلفن،وب سایت،آدرس شبکه های اجتماعی و جانمایی روی نقشه شهر، قراردادن 3 پست موقت اینستاگرام جهت معرفی باشگاه، قرار دادن 1 پست دائم اینستاگرام جهت معرفی باشگاه، قرار دادن 2 ویدئوی موقت اینستاگرام جهت معرفی باشگاه، قرار دادن 2 بار معرفی باشگاه در کانال تلگرام، قرار دادن تبلیغ معرفی باشگاه در ابتدای ویدئوها به میزان 2 درصد نمایش ویدئو، قرار دادن مشخصات 3 مربی باشگاه در قسمت مربیان، قرار دادن تبلیغ باشگاه در بنر های تبلیغاتی صفحه باشگاه ها با نرخ 1 به 30 نقره ای
380,000تومان 215,000تومان 40.000 تومان قرار دادن 7 تصویر از باشگاه،نوشتن زمینه های فعالیت باشگاه،ساعات کار باشگاه و بروز رسانی های مربوطه،ویژگیهای برجسته باشگاه،نشانی،تلفن،وب سایت،آدرس شبکه های اجتماعی و جانمایی روی نقشه شهر، قراردادن 2 پست موقت اینستاگرام جهت معرفی باشگاه، قرار دادن 1 ویدئوی موقت اینستاگرام جهت معرفی باشگاه، قرار دادن 2 بار معرفی باشگاه در کانال تلگرام، قرار دادن تبلیغ معرفی باشگاه در ابتدای ویدئوها به میزان 1 درصد نمایش ویدئو، قرار دادن مشخصات 1 مربی باشگاه در قسمت مربیان برنزی
190,000تومان 105,000تومان 20.000 تومان قراردادن 4 تصویر از باشگاه،نوشتن زمینه های فعالیت باشگاه،ساعات کار باشگاه و بروز رسانی های مربوطه،ویژگیهای برجسته باشگاه،نشانی،تلفن،وب سایت،آدرس شبکه های اجتماعی و جانمایی روی نقشه شهر استاندارد

 

تعرفه تبلیغات مربیان

تعرفه تبلیغات 1 ساله تعرفه تبلیغات 6 ماهه تعرفه تبلیغات ماهانه موقعیت تبلیغ جزئیات بسته
480,000تومان 270,000تومان 50.000 تومان قرار دادن 14 تصویر از مربی ،نوشتن زمینه های فعالیت مربی ، باشگاه های مورد فعالیت و بروز رسانی های مربوطه،ویژگیهای برجسته مربی ، نشانی،تلفن،وب سایت،آدرس شبکه های اجتماعی قراردادن 4 پست موقت اینستاگرام جهت معرفی مربی قرار دادن 2 پست دائم اینستاگرام جهت معرفی مربی قرار دادن 2 ویدئوی موقت اینستاگرام جهت معرفی مربی قرارد دادن یک ویدئوی دائم اینستاگرام جهت معرفی مربی قرار دادن 3 بار معرفی مربی در کانال تلگرام، قرار دادن تبلیغ معرفی مربی در ابتدای ویدئوها به میزان 4 درصد نمایش ویدئو، قراردادن ویدئو ی اختصاصی درصفحه مربی قرار دادن تبلیغات مربی در اسلاید شو ی مربیان ورزش مربوطه طلایی
285,000تومان 160,000تومان 30.000 تومان قرار دادن 10 تصویر از مربی ،نوشتن زمینه های فعالیت مربی ، باشگاه های مورد فعالیت مربی و بروز رسانی های مربوطه،ویژگیهای برجسته مربی ،نشانی،تلفن،وب سایت،آدرس شبکه های اجتماعی ، قراردادن 3 پست موقت اینستاگرام جهت معرفی مربی قرار دادن 1 پست دائم اینستاگرام جهت معرفی مربی ، قرار دادن 2 ویدئوی موقت اینستاگرام جهت معرفی مربی قرار دادن 2 بار معرفی مربی در کانال تلگرام، قرار دادن تبلیغ معرفی مربی در ابتدای ویدئوها به میزان 2 درصد نمایش ویدئو، قرار دادن تبلیغ باشگاه در بنر های تبلیغاتی صفحه مربی با نرخ 1 به 30 نقره ای
190,000تومان 108,000تومان 20.000 تومان قرار دادن 7 تصویر از مربی ،نوشتن زمینه های فعالیت مربی ، باشگاه های مورد فعالیت و بروز رسانی های مربوطه،ویژگیهای برجسته مربی،نشانی،تلفن،وب سایت،آدرس شبکه های اجتماعی ، قراردادن 2 پست موقت اینستاگرام جهت معرفی مربی قرار دادن 1 ویدئوی موقت اینستاگرام جهت معرفی مربی قرار دادن 2 بار معرفی مربی در کانال تلگرام، قرار دادن تبلیغ معرفی مربی در ابتدای ویدئوها به میزان 1 درصد نمایش ویدئو، برنزی
95,000تومان 50,000 تومان 10.000 تومان قراردادن 4 تصویر مربی ،نوشتن زمینه های فعالیت مربی ،ساعات کار باشگاه و بروز رسانی های مربوطه،ویژگیهای برجسته مربی ،نشانی،تلفن،وب سایت،آدرس شبکه های اجتماعی استاندارد

 

بنر های تبلیغاتی و تبلیغات ویدئویی

ردیف جزئیات تبلیغ تعرفه تبلیغات ماهانه تعرفه تبلیغات 6 ماهه تعرفه تبلیغات 1 ساله
1 چالش و مسابقات،کالا،ویدئو 100.000 تومان 540,000 تومان 960,000 تومان
2 مربیان-باشگاه ها-استعدادیابی-تورها و بلیط ها 50.000 تومان 270,000 تومان 480,000 تومان
3 ابتدای ویدئو های سایت هر 1 درصد 20.000 تومان 105,000 تومان 190,000 تومان