پزشکی ورزشی

پزشکی ورزشی

این دسته از کالاها، جهت پیشگیری از آسیب و جراحات ورزشی، درمان ، تسکین بخش نقاط آسیب دیده و بهبود عملکرد ورزشکاران می باشد.